Scope of Activitives

Renewable Energy

# Project Capacity Remark
I. Solar electricity
1 Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 200 MW
2 Nhà máy Điện mặt trời Sông Bình 200 MW
3 Nhà máy điện mặt trời Phong Phú 50 MW
4 Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu, tỉnh Ninh Thuận 50 MW
5 Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Việt 50 MWP
6 Nhà máy điện mặt trời trên hồ Thủy điện Đa Mi (floating solar) 47 MWP
7 Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 tại Hồ thủy điện Sê San 47 MW
II. Wind electricity
1 Nhà máy điện gió An Phong 180 MW
2 Nhà máy điện gió Trung Nam 151,49 MW
3 Nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre (offshore) 30 MW
4 Nhà máy điện gió Phương Mai 19,8 MW
5 Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, xét đến 2030 2.000 MW
6 Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, có xét đến 2030 1.470 MW

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4

Address: 11 Hoang Hoa Tham St, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Northern Affiliate

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Southern Affiliate

Address: 46/9 Tran Quy Khoach St, Tan Dinh Ward,  District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Thermal Power Engineering Centre

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

All 824896