Scope of Activitives

Thermal Power

# Project Capacity Remark
1. Thermal power
1 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh - Vân Phong 3 1.200 MW
2 Xây dựng Bãi thải xỉ - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 1.000 MW
3 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh 660 MW
4 Tư vấn Quản lý hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng 600 MW
5 CSHT Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, 2 22,97 ha

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4

Address: 11 Hoang Hoa Tham St, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Northern Affiliate

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Southern Affiliate

Address: 46/9 Tran Quy Khoach St, Tan Dinh Ward,  District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Thermal Power Engineering Centre

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

All 824565